މައުމޫން ތަސްމީނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ: ތަސްމީން ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފި ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ!

މައުމޫން ތަސްމީނަށް "ހޫނު" ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި

އައްޑޫ ޝަރީފުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ބުނާ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މައުމޫން ފެކްޝަނުން ތަސްމީނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ދިވެހިންގެ މިނިވަން ކަމަށް ނުރައްކާވެފައި ވަނީ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ދީނަށް ފުރަގަސްދިނުމުން: މައުމޫން

މައުމޫން އެންދެރިމާގެ އަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި

މައުމޫން ފެކްޝަނުގެ މުޒާހަރާ އާއި އަލިވާގޭދޮށުގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީން ބުނެފި

ޑީއާރްޕީގެ ބައިބައިވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހުންނެވީ މައުމޫން: ތަސްމީން

އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުން އަލިވާގޭ ދޮށަށް އެއްވެ މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރަން ގޮވައިފި

މައުމޫން ފެކްޝަންގެ މުޒާހަރާގައި އާންމުންނާއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ތަސްމީނަކީ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިއެއް: މައުމޫން