ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ހޯދުމަށް މައުމޫން ލ. އަތޮޅުގައި

މައުމޫން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ޕީޕީއެމް ބައްޓަންކޮށްދޭނަން: އުމަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްއިން ނުކުންނާނެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ވާހަކަ ނުދެއްކެވުމަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނެ މީހެއްގެ ވާހަކަ މިހާރު ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: މައުމޫން

މައުމޫން ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން އަންނަ ހަފުތާގައި، "މަވެސް ޕީޕީއެމް" ކެމްޕޭން ފެށުން މިރޭ

މައުމޫން ވިދާޅުވަނީ އުމުރަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް

ހުރާގައި ހިރިޔާގެ ދަރިވަރުން ތަކެއް ގެނބިގެން މަރުވި ހާދިސާ: މަރުވި ދަރިވަރުންނާއި ޕްރިސިޕްލްގެ އާއިލާތަކަށް ރައީސް މައުމޫން ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުން އިސްރާއީލާ އެކު ގުޅުން ބާއްވާއިރު ރާއްޖެ ފަހަތުގައި އޮންނަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި: ވިކިލީކްސް

ރައީސް ކަމަށް އަލުން ކުރިމަތި ލުމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދެމުން އެބަދޭ: މައުމޫން

މައުމޫން ޕާޓީ އުފައްދަނީ ވަކި ބަޔަކު މަގާމުތަކަށް އިންތިހާބު ނުވުމުން: ތަސްމީން