ޓެގު ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައްސަލާގައި އަނެއްކާ ވެސް އުމަރު އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ހޭވުމުން ވެސް ފެނުނީ ހުދު ވަލެއް: އުމަރު

ޓެގު ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައްސަލާގައި އުމަރު އަނެއްކާ ވެސް އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ދެވަނަ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ގެނައީ ޑޯނިއާ ފްލައިޓެއް ގެނައުމުން އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް: އުމަރު

އިންޑިއާއާއި ޗައިނާގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވަދެގެން ނުވާނެ: އުމަރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރަޝީއާއާއި ޗައިނާއަށް ފާރަވެރިވުން: އުމަރު

ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ލަންކާގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރާއި އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޖަމީލް އާއި އުމަރު އެއްބަސްވެފައި ނެތް ކަމެއް އައްޑޫ މަރުކަޒާ ގުޅިފައެއް ނެތް: ޝާހިދު

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއަށް މި ސަރުކާރުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވޭ: އުމަރު