ގާނޫނީ ކުށެއް ނުކުރަން، ފެންނާނީ "ހުދު" ވަލެއް": އުމަރު

ގޯހެއް ނުހަދަން، ތަހުގީގު ކުރުމުން ފެންނާނީ "ހުދު ވަލެއް": އުމަރު

އަތޮޅުތެރެއިން މީހުން ނުގެނެސް އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ދެން ނުބޭއްވޭނެ - އުމަރު

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަކީ ކުރީ ސަރުކާރަށް ވުރެ ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރެއް: އުމަރު ނަސީރު

ވޯޓުން މި ސަރުކާރަށް ހިތިކަން ފެންނާނެ: އުމަރު

ކުރީ ސަރުކާރަށްވުރެއް މި ސަރުކާރު ކޮރަޕްޓް: އުމަރު ނަސީރު

ސޫދާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރު ބަޝީރު އައިސީސީއާ ހަވާލުކުރަނީ

ދެން އެމްޑީޕީ ބަލި ކުރަން ޖެހޭނީ މަގުމަތިންނެއް ނޫން: އުމަރު

އިދިކޮޅުގެ އާ ލީޑަޝިޕަކާ އެކު، އަދިވެސް އެމްޑީޕީ ބަލިކުރެވޭނެ: އުމަރު

ވޯޓުންވެސް މަގުމަތިންވެސް އެމްޑީޕީ ބަލިކުރެވޭނެ: އުމަރު