ބޯންމެރޯ ހެދުމަށް ފަސް ކުއްޖަކު ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާނެ: އުމަރު

ޕީޕީއެމަކީ "އޮޕޮޒިޝަން ފައިޓިންގ ފޯސްއަކަށް" ހަދަން ތައްޔާރު – އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ އިހުތިޖާޖުން ފެނިދާނެ، އެކަމަކު ޔާމީންގެ ލީޑާޝިޕުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން: އުމަރު

ފެނުން އެންމެ ގާތީ ޕީޕީއެމްއިން، ޕީޕީއެމް އިހުތިޖާޖުން ފެނިދާނެ - އުމަރު ނަސީރު

ސޫދާންގެ ރައީސް އުމަރު އަލް-ބަޝީރު ސީރިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ޤާސިމް އަނބިކަބަލުން ވަޒީރުކަމަށްލުން ސިފަކުރެވެނީ ޖޯކެއް ގޮތުގައި - އުމަރު ނަސީރު

ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ވެރީން އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ނަގަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކާ ދުރުކުރުމަށް : އުމަރު ނަސީރު

މިއޮތީ އަޅުގަނޑު ނަންބަރު، މެސެޖް ކުރައްވާ – އުމަރު

މަރުގެ ތަޙުގީގުތަށް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް އިތުބާރު އެބައޮތް - އުމަރު ނަސީރު

ޝައުގުވެރިކަމެއް މަޖިލީހަކަށް ނެތް، އަމާޒު ސީދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް: އުމަރު ނަސީރު