ސައިކަލުތަކެއްގައި ރޯކޮށްލުމުގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ގާއިމް ކުރަން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މޯދީއާއެކު އެއްބަސްވެފަ: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި ތިބެނީ އިންޑިއާގެ 50 އެއްހާ ސިފައިންކަމަށްބުނެ އެމްއެންޑީއެފުން ހަދަނީ ބޮޑުދޮގެއް: އުމަރު

އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ ހުރަސް އަޅުއްވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް: އުމަރު

ރާއްޖެ އިންޑިޔާގެ މުށުތެރޭގައި އޮތް މިންވަރު އެނގިއްޖެ: އުމަރު

ހުއްދައާ ހިލާފަށް ހަރަކާތްތެރިވާތީ އުމަރު ނަސީރުގެ އިވެންޓު ހުއްޓުވައިފި

އުމަރު ބައިވެރިވާތީ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައިފި

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަގާމުން އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި

މުއްލާ އުމަރު ދިރިއުޅުނީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކާ ކައިރީގައި