އުމަރު ޒާހިރު އަވާހަރަވެއްޖެ

ގައުމީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރުގެ ކަށުނަމާދު ހުޅުމާލެ ސަހަރާ މިސްކިތުގައި، ޖަނާޒާ ގަލޮޅު ސަހަރާގައި

އުމަރު އަވަހާރަވުމަކީ ގައުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައެއް

އުމަރު ޒާހިރަކީ ގައުމީ ލެޖެންޑެއް: މައުމޫން

އުމަރު ޒާހިރުގެ ޖަނާޒާ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަން ނިންމައިފި

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރުގެ ހަށިކޮޅު ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލައިފި