ރިޕޯޓުގެ އެއްވެސް ބަޔެއްގައި ޑރ. ޝަހީމާ މެދު މަރާ ގުޅުން ހުރި ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިނުވޭ - އުމަރު ނަސީރު

އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި މެދު ދޮގު ވާހަކަދެއްކި ފަރާތްތަކުން މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭނެ: އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު

ގާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ދަނީ ކެނޑެމުން: އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު

ރާއްޖެއަކީ ހަނގުރާމައިގައި ހާއްސަ މަގާމެއް ހޯދާފައިވާ ގައުމެއް- އުމަރު

އެމްޑީއެން އުވާނުލާތީ އުމަރު ޒާހިރު ގައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓްކުރައްވައިފި

ގައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އުމަރު ޒާހިރު "ބޮއިކޮޓް" ކުރައްވައިފި

އެމްޑީއެން މައްސަލަ ތަހުޤީގުކޮށް ނިމެންދެން ސީޕީ ހަމީދު ވަގުތީގޮތުން މަގާމުން ދުރަށްދާންޖެހޭ: އުމަރު

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައި ހަމީދު ހުރެ އެމްޑީއެން މައްސަލަ ބެލުން ފުށުއަރާ: އުމަރު

އެހެން ދީންތައް ރާއްޖެ އަޔަނުދިނުމަށް ބަނދެފަހުރި ވާތައް ގެންދަނީ ކަނޑަމުން: އުމަރު

އެމްޑީއެން އުވާ ނުލައިފި ނަމަ ފުރައްސާރަ އާންމުވާނެ: އުމަރު