އިލްހާން އުމަރު އެމެރިކާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ފޮރިން އެފެއާޒް ކޮމެޓީން ބޭރުކޮށްފި

ސުވަރުގެ ދެވޭވަރަށް ވެރިކަން ކުރާނަން: އުމަރު

އޮފީސް އެކުވެނި "އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް" ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އުމަރު އާދަމްގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާ އައު އޮފީސް އިމާރާތަށް ނަންދިނީ އުމަރު ޒާހިރުގެ ނަންފުޅުން!

ސަރުކާރުގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތް މަރްހޫމް އުމަރު ޒާހިރުގެ ނަންފުޅަށް

ހުޅުމާލޭގެ ސަރުކާރު އޮފީސް އިމާރާތަށް އުމަރު ޒާހިރުގެ ނަންފުޅު

އާ އޮފީސް އިމާރާތަށް އުމަރު ޒާހިރުގެ ނަން

ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އިމާރާތަށް “އުމަރު ޒާހިރު”ގެ ނަން

ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާ ސަރުކާރު އޮފީސް އިމާރާތުގެ ނަމަކީ “އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް”