އިންޑިޔާ ސިފައިން ނުފެންނަ ކެނޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ސޯލިހު އެކަނި: އުމަރު

އުތުރުގައި ޓްރާންސިޓް ބަނދަރެއް ހެދިފައި ނުވަނީ އެހެން ގައުމުތަކުން އެކަން ހުއްޓުވާތީ: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް އެމްއެންޑީއެފް އަށް ހުށަހަޅައިފި

އުމަރު ނޫން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވަގުތު ހަމަވިއިރު އުމަރު ފިޔަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި އުމަރު ފިޔަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރައްވައިފި

އުމަރު ނަސީރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން ދާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އުމަރު ނަސީރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ވޯޓު ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރީ ނާޒިމާއި އިލިޔާސް ލަބީބާއި އުމަރު، މިރޭ 10ގެ ފަހުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ: އީސީ