24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މީހާ ދޫކޮށްލީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އުމަރު

މަސްތުވާތަކެތިން ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދޭނަން، މިއީ ނުގުޑާނެ ވައުދެއް: އުމަރު

ކޮކާކޯލާގެ ތައުޒިޔާ ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކުގެ އާއިލާއަށް

ކޮކާކޯލާ ކުންފުނިން ޑރ.އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކުގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވައިފި

ކޮކާކޯލާގެ ތައުޒިޔާ ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކުގެ އާއިލާ އަށް

ޑރ. އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑރ. އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ޑރ. އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކުގެ އާއިލާއަށް ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ