އުމަރު ނަސީރު ދައްކާ ސިޔާސީ ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބުދޭ ވަރެއް ނޫން: އަދުރޭ

އެއްވެސް މީހެއްގެ ލީޑާޝިޕްގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން، ވާނީ ލީޑަރަށް: އުމަރު ނަސީރު

ވެރިކަން ކުރި އެކަކަށްވެސް ދެން ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ: އުމަރު

އެއްވެސް އެހެން މީހެއްގެ ލީޑަޝިޕްގެ ފަހަތަކަށް ނާރަނަން: އުމަރު ނަސީރު

ކުރިން ވެރިކަން ކުރި އެއްވެސް މީހަކު ދެން ވެރިކަމަކަށް ނާންނާނެ: އުމަރު

ގައުމު މިދާ މިސްރާބު ބަދަލުނުކޮށްފިނަމަ އެންމެން ރަހީނުވާނެ ދުވަސްވެސް އަންނާނެ: އުމަރު

ސަފާރީގައި ހިނގި ރޭޕްގެ މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް އުމަރު ނަސީރު ގޮވާލައްވައިފި

ސަފާރީ ރޭޕް މައްސަލަ: އަދުލުވެރިކަމަށް ކަނާއަތުން ވާއަތް ކަޑާލަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެ - އުމަރު

އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: ކޮވިޑްގައި ގޯސް ލަފާކުރުންތައް ގިނަ!

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުރިހާ ޓެކްސް އަކުން މިންޖު ކުރެވޭނެ - އުމަރު