އުމަރު ޒާހިރަކީ ޒަމާނީ ތަރައްގީގެ އެއް ތަނބު: ރައީސް

އުމަރު ޒާހިރަކީ މި ޒަމާނުގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެއް ތަނބު: ރައީސް

އުމަރު ޒާހިރުގެ ތައުޒިޔާ ދަފްތަރު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

އުމަރު ޒާހިރުގެ ތައުޒިޔާ ދަފްތަރު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

އަލްމަރުހޫމް އުމަރު ޒާހިރުގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރު މާދަމާ ހުޅުވަން ނިންމައިފި

މޫނު ބުރުގާ މަނާ ކުރަނީ ހުޅަނގު ރުއްސަން: އުމަރު

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް

އުމަރު ޒާހިރުގެ ހަޔާތްޕުޅުން އެއް ދުވަސް: އުޅުއްވީ ތަރުތީބު ދިރިއުޅުއްވުމެއް

ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އުމަރު ޒާހިރު ފަސްދާނުލައްވައިފި

ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި އުމަރު ޒާހިރު ފަސްދާނުލައިފި