ފަސްއަހަރު ފުރިހަމަ ކުރަން ބޭނުންނަމަ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވާ:އުމަރު

5 އަހަރުގެ ދައުރެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން ހުއްޓުވާ: އުމަރު

ލަތީފް ޖަރުމަނު ސަފީރަކަށް، ލަންކާއަށް އުމަރު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސް އަހަރު ފުރިހަމަ ކުރަން އެދޭނަމަ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ހުއްޓުވާ! : އުމަރު ނަސީރު

ނަޝީދަކީ ދިވެހި ގައުމިއްޔަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް: އުމަރު

ރައީސް ނަޝީދަކީ ދިވެހި ގައުމިއްޔަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް: އުމަރު ނަސީރު

ޕީޕީއެމް އަށް ނުވަދެ މިހިރީ ފެކްޝަނެއް އުފެދިދާނެތީ – އުމަރު

ދެން އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާނީ އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް- އުމަރު ނަސީރު

އިންޑިޔާ ސިފައިންނާއި ދެކޮޅަށް އުމަރު ނިކުންނަނީ

ދެން އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާ ކުރާނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމާ ދެކޮޅަށް: އުމަރު