އައިޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް: ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު، ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ހަސަން މަނިކު

ފަތުހުﷲ ޖަމީލް، އަބްދުﷲ ހަމީދު، އުމަރު ޒާހިރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި