ޑީއާރުޕީގެ ކޮންގްރެސްގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އެ ޕާޓީ އަށް ސޮއި ކުރާނަން: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް ޑރ. ޝަހީދު ކުރައްވާ އަބުރުގެ ދައުވާ: ޑރ. ޝަހީދުގެ ވަކީލުކަމުން ޑރ. ޖަމީލް ވަކިވެ ވަޑައިގެންފި

މުޒާހަރާގައި އުމަރު ނަސީރު މީހެއްގައި ޖެއްސެވި ކަމަށް ބުނެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރައްވައިފި

މެންބަރުކަމުން މުސްތަފާ ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އުމަރު ކުރައްވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ވީރާނާވެފައިވާ އުމަރު ޝޮޕިން އާކޭޑް ތަޅާލައި އެ ތަނުގައި އާ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

އުމަރު ނަސީރަށާއި ޑީއާރުޕީ އަށް ފުލުހުން ރައްދު ދިނުން: ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއް ނުވެވޭނެ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ލަފާ ދީފައި

ގައިދީން އާއިލީ ބަންދަށް ދޫކޮށްލުން: ގިނަ ބަޔަކު ދޫކޮށްލުމުން މާލެތެރޭގެ އަމާންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިދާނެ: އުމަރު

އައިޑީޕީގެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް: ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭ ގޮތަށް އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކާ: އުމަރު ނަސީރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު: އުމަރު ނަސީރު އަރިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އުމަރު ނަސީރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ހުވަދު އަތޮޅުގައި ފަށައިފި