ސިފައިންގެ ގޭޓުގައި އަތްލިން، އެކަމަކު ގޭޓް ތަޅުވައެއް ނުހަދަން: އުމަރު

ސިފައިންގެ ކުރިމައްޗަށް އެއްވި މައްސަލައިގައި ޑީއާރްޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރު ފުލުސް އޮފީހަށް

ކޮސޯވޯގެ މައްސަލައިގައި ޑރ. ޝަހީދު ކުރައްވާ އަބުރުގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަވަން ނިންމެވީ ސާބިތު ނުކުރެއްވޭނެކަން ޔަގީންވެވަޑައިގަތުމުން: އުމަރު

ޑީއާރުޕީގެ ނައިބު ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި އަލީ ވަހީދާއި، މަވޯޓާ ޝަރީފާއި، އިލްހާމް އަދި އުމަރު ހޮވިވަޑައިގެންފި

ޑީއާރުޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމަށް އަލީ ވަހީދު، ޝަރީފް، އިލްހާމް އަދި އުމަރު

ޑީއާރުޕީގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށްޓަކައި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ދެން ނެތް: އުމަރު

އައިޑީޕީގެ ނަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން އުނިނުކުރި މައްސަލަ އުމަރު ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އުމަރު ޑީއާރުޕީ އަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ޑީއާރުޕީގެ ކޮންގްރެސްގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އެ ޕާޓީ އަށް ސޮއި ކުރާނަން: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް ޑރ. ޝަހީދު ކުރައްވާ އަބުރުގެ ދައުވާ: ޑރ. ޝަހީދުގެ ވަކީލުކަމުން ޑރ. ޖަމީލް ވަކިވެ ވަޑައިގެންފި