ޖީއެމްއާރުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އުމަރު ނަސީރު އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައި އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮމެޓީގެ ސިޓީ އަށް ޖަވާބުދޭނީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން: އުމަރު ނަސީރު

ރައީސް މައުމޫން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރު ގޮވައިލައްވައިފި

އެއާޕޯޓް ޖީއެމްއާރާ ހަވާލުކުރުމުގައި ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާ މީހުންނަށް އަދަބު ދޭނަން: އުމަރު ނަސީރު

އުމަރު ނަސީރުގެ ސަބަބުން ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދޭ ކަމަށް ޑީއާރުޕީން ބުނެފި

ޑީއާރުޕީގެ ނަމުގައި އުމަރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރި މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ދިނުމަށް އުމަރަށް އަންގައިފި

އަޅުގަނޑަށް ޑީއާރްޕީގެ ބޮޑު ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭ: އުމަރު

ޑީއާރުޕީގެ ޖަލްސާގައި އުމަރު ނަސީރަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީގެން އަޑުގަދަކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ކަމަށް އަލީ ރަޝީދު އުމަރު އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

އަލީ ރަޝީދު އުމަރު އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސަން ފެނޭތޯ ހޯމަ ދުވަހު ވޯޓަށް އައްސަވަނީ