މެންބަރުކަމުން މުސްތަފާ ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އުމަރު ކުރާ ދައުވާ އަހަރަކަށް ފަހު އަލުން ފަށައިފި

ޑީއާރުޕީގެ މައުމޫން ފެކްޝަނުން މިރޭ ބާއްވާ މުޒާހަރާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅައިފި ނަމަ ރައީސް ނަޝީދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ދާއިރާގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނަން: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރަށް ޖާގަ ދީގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ ޑީއާރުޕީ އަށް ފައިދާ ހުރި ކަންތައްތަކެއް ނޫން: ތަސްމީން

ޕާޓީން ވަކިކުރި މައްސަލަ އަންނަ ހަފުތާގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަން: އުމަރު

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަައި މުޒާހަރާއެއް އުމަރު ޓީމުން ކޮށްފި

މިސްރުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޖެނެރަލް އުމަރު ސުލައިމާން، ބޮޑުވަޒީރަކަށް އަހްމަދު ޝަފީޤު

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހާރާއަކަށް އުމަރު ފެކްޝަނުން ތައްޔާރުވަނީ

ޑީއާރުޕީގެ ނަމުގައި އުމަރު ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވަނީ ޕާޓީ އިތުރަށް ބައިބައިކުރަން: ރޮޒައިނާ

ޑީއާރްޕީގެ ދަފުތަރުން އުމަރު ނަސީރުގެ ނަން އުނިކޮށްފި

އެންމެ ފަހުން އުމަރު ޑީއާރުޕީން ވަކިކޮށްފި