ސަރުކާރުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ފަތުހުﷲ ޖަމީލް، އަބްދުﷲ ހަމީދު، އުމަރު ޒާހިރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އަލްއުސްތާޒު އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާ