ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނެތިގެން ނާޒިމާއި އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ތަހުގީގަށް އަބްދުﷲ ހަމީދު ރައްދު ދެއްވުން: "އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް ހިޔާނާތެއް، ވައްކަމެއް ނޯންނ

ޑިފެންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުﷲ ސައީދު ހަމަޖައްސައި، ސުޕްރީމް ކޯޓު މުލީއާގޭގައި ގާއިމްކޮށްފި

މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަށް ހަމަލަދިން މައްސަލައިގައި 29 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް މާލެ ފޮނުވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ބަޔަކު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަށް ހަމަލާ ދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަރާވަޑައިގަތުމުން ރަށުގެ ބަޔަކު އޭނާގެ ގަޔަށް ވެލި އުކައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ފަހު ރަށުނ

ސަރުކާރުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ފަތުހުﷲ ޖަމީލް، އަބްދުﷲ ހަމީދު، އުމަރު ޒާހިރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އަލްއުސްތާޒު އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާ