އަބްދުﷲ ގާޒީގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށްބުނެ ޕީޕީއެމުން އެޗްއާރްސީއެމް ސިޓީ ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ވީތަނެއް ނޭނގޭތީ އާއިލާ ހާސްވެފައި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހުންނެވި ތަނެއް ވަގުތުން އެންގުމަށް ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރު ނުކުރި ސަބަބު ބުނެދިނުމަށް ހައިކޯޓުން ސިފައިންނަށް އަންގައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ވީތަނެއް އަންގައިދިނުމަށް އެދި އާއިލާ އިން ފުލުހުންނަށާއި ސިފައިންނަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ވީތަނެއް ނޭނގިގެން އާއިލާ އިން ހޯދަނީ

މަގާމުން ވަކިކުރިއަސް އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕީޖީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ކާރަކަށް ނާރުއްވާ: އާޒިމާ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ސިފައިން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ހައި ކޯޓުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ވަނީ މުޅި ކޯޓު ހިސޯރުކޮށްފައި: ހޯމް މިނިސްޓަރު