އަބްދުﷲ ގާޒީ ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ކާރަކަށް ނާރުއްވާ: އާޒިމާ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ސިފައިން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ހައި ކޯޓުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ވަނީ މުޅި ކޯޓު ހިސޯރުކޮށްފައި: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ޑރ. ޖަމީލާއި ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލި މުޒާހަރާ ނުވަ ގަޑިއިރަށް ފަހު ރޫޅާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރާނަން: ޕީޖީ

އަބްދުﷲ މުހައްމަދާ މެދު އަމަލުކުރި ގޮތް ޕީޖީއަކަށް އޭޖީއަކަށް އަދި ފުލުހުންނަކަށް ވެސް ނޭނގެ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރަން ދިފާއީ ބާރުގެ އެހީ ހޯދީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން ލިބުމުގެ ބިރަށް: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރާނަން: ޕީޖީ

އަސްކަރިއްޔާއިން އަބްދުﷲ ގާޒީ ގެންދިޔައީ ހިމާޔަތަށް ކަމަށް ވެދާނެ: އެމްޑީޕީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ފުލުހުން ފޮނުވި ޗިޓުގެ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބާއްވައިފި