އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ޕިކަޕަކުން ޖެހި ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓް ފޮށްޓެއް ހަލާކުވެއްޖެ

ފެނަކަ އިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑަށް ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި

ރަނިލް ހުވާކުރެއްވި ވަގުތު ޕާލަމެންޓް އިމާރާތުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެންދިޔަ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޕިކްނިކް އައިލެންޑަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ ކަންކަން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމާލައިފި

މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މެންދުރުފަހު ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މިއަދު 45 މިނެޓަށް މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ!

މާދަމާ ހެނދުނު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ!

ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ކެނޑުނު ހުރިހާ ސަރަހަށްދަކަށް މިހާރު ކަރަންޓް ދެވިއްޖެ:ސްޓެލްކޯ