މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އެއާޕޯޓަށް އަލުން ކަރަންޓް ދީފި

ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ޑިސްޓްރީބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި ރޯވެ މާފުށިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން

މިރޭވެސް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ