މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ބްރިޖުމަތިން ގުޅާލައިފި

2 އަަހަރުތެރޭ 180 މެގަވޮޓް ކަރަންޓް އަތޮޅުތެރޭގައި އުފެއްދޭ ވަރުކޮށްފިން: ރައީސް

ވޭތުވެދިޔަ 72 އަހަރުގެ މާޒީއަށް ބަލާއިރު މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 2 އަހަރު ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފައިވޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބޮޑު އިންޖީނު މައްސަލަޖެހި، ކަރަންޓް ވީހާ ވެސް މަދުން ބޭނުންކުރަން އެދިއްޖެ

ހޮނުގުގުރީގެ އަޑާއެކު އޭދަފުށި ފިތްކަނޑައިގެން! ގޭގެއިން ކަރަންޓް ކެނޑި، ކަރަންޓް ސާމާނުތައް ހަލާކު

ހޮނު ގުގުރިއާއެކު އޭދަފުށިން ކަރަންޓް ކެނޑި، ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ދުވާލަކު 500 ޓަނުގެ ކުނި ޕްރޮސެސްކޮށް އަށް މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓް އުފެއްދޭ ޕްލާންޓެއް ތިލަފުށީގައި ގާއިމްކުރަނީ

ވޭމަންޑޫއަށް ކަރަންޓް ދީފި

ވޭމަންޑޫ ކަރަންޓް މައްސަލައަށް މިރެއަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ލިބޭނެ: ފެނަކަ

ވޭމަންޑޫއަށް މިރޭ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ފެނަކަ