ބޮމެއް ނުގޮވާ، އެއީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއް: ޕާކިސްތާން

ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރާތީ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ!

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގައި ގޮވުމެއް ގޮވާ 17 މީހުން މަރުވީ ކަރަންޓް ޝޯޓަކުން: ޕާކިސްތާން

ސްޓެލްކޯގެ ޕީކްލޯޑް 102 މެގަވޮޓަށް އަރައިގެން ދޭ، ހޫނަކަސް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ އިރު ސަމާލުވޭ!

މާލެގައި މިއަދު ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި މިންވަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މައްޗަށް

މިއަދުވެސް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްފި

މިމަހު 11 ގައި 92 މެގަވޮޓް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި، މިއީ ރެކޯޑެއް

މި މަހު 11 އަކީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި ދުވަހެއް!

ސްޓެލްކޯގެ އަވިކަތަ ޕްރޮގްރާމު: އާމްދަނީއެއް ހޯދައި ކަރަންޓް ބިލްވެސް ކުޑަކުރެވިދާނެ

ސްޓެލްކޯގައި 120 މެގަވޮޓް އުފެއްދޭނެ، ނަމަވެސް ކަރަންޓް އިގްތިސާދު ކުރޭ: ޝަރީފް