ނިލަންދޫއިން އަކެއްކާވެސް ކަރަންޓް ކެނޑި، ސީރިޔަސް ޙާލަތަކަށް ވެއްޓިއްޖެ

ލ.ގަމުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ވަންދޫގައި 67 ގޭބީސީއަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެނީ އެންމެ ޖަނަރޭޓަރަކުން

ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރެއް ހަލާކުވެ، ފީވަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ދެގަޑިއެއްހާއިރަށްފަހު ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓް ދީފި

ހުޅުމާލެއިން ދެ ގަޑި އިރަށް ކަރަންޓް ގޮސްފި

އަޅުގަނޑު މިރޭ ނިދާނީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ދޫކޮށްފަ: ޢަލީ މުޙަންމަދު

ހުޅުމާލޭން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ