ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ފެނަކައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ޖެންސެޓް އަމިއްލައަށް އެސެމްބަލްކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓް މީޓަރުން ރީޑިން ނެގުމަށްފަހު ވަގުތުން މިހާރު ބިލް އަތައް ދޭނެ

މާދަމާ ހެނދުނު 7 ން 8 އަށް ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ހެނދުނު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ހެނދުނު މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާފަރު ކައުންސިލުން ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުން ހިދުމަތް ހުއްޓިއްޖެ

ކަރަންޓް ކެނޑުމުން ލިފްޓްތަކުގައި ތާށިވި މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކަރަންޓް ގުޅައި ދިނުމުގެ ފީ، 300 ރުފިޔާ ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ: ސްޓެލްކޯ

ލުބްނާނުން ތެޔޮ ހުސްވެ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ