މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު އައްޑޫ އަށް ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި

އޭދަފުށިން ތިން ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އާ ދެ އިންޖީނު ގުޅުމަށް މާދަމާ އައްޑޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ރައީސްގެ އިލްތިމާސެއް: ބިލް ކުޑަކުރަން ކަރަންޓް އިސްރާފު ނުކުރޭ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހޫނު މޫސުމާއި ދިމާކޮށް ކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ސްޓެލްކޯއިން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމާއި ގުޅޭ ކެމްޕެއިންއެއް ފަށައިފި

ޕެނަލް ބޯޑު މަސައްކަތަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ