މޫދުއަޑީން ފުރަތަމަ ކަރަންޓް ގުޅާލުމުގެ ޝަރަފް ފެނަކައަށް

ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓް ކޭބަލެއް އަޅައިފި

މޫދު އަޑިން ކަރަންޓް ކޭބަލެއް އަޅައި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ޝަރަފު ފެނަަކަށް!

އިންޖީނެއްގައި މައްސަލަ ޖެހި ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓްގައި، ކަރަންޓް ލިބި ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކަރަންޓް ދީފި، އަޑުއެހުން ފަށަނީ

ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ކަރަންޓް ނެތިގެން ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ހުއްޓިއްޖެ

ސްޕްރީމްކޯޓް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ އޯވަލޯޑް ވެގެން: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ކަނޑާލީއެއް ނޫން، ވަރަށް އަވަހަށް މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެ

ކެންޑިޑެސީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ވަގުތު ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ސްޕްރީމްކޯޓް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ހިނގައްޖެ!