މާލެ އަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް އިންޖީނުތައް ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ބިމެއް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

މާލެ އަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް އިންޖީނުތައް ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ބިމެއް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

މާއުނގޫދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލައިގައި މުޒާހަރާކުރަނީ

މަނަދޫ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކަރަންޓު ނެތިގެން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފި

އިންނަމާދޫގައި ކަރަންޓު ކެނޑި އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައި

ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް ތައާރަފްކުރަންޖެހޭ - ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކަރަންޓު ހަރަދު ބޮޑު އެއް ގައުމު : ރައީސް ވަހީދު

އާތުއަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ ގިނަ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑަލާ އަންދިރިކޮށްފި