ބައެއް ރަށްރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާ މައްސަލާގައި އެޗްއާރުސީއެމުން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި

ކޯޓުގެ އަމުރާއެކު ވައިކަރަދޫ އަށް ކަރަންޓު ދީފި

އިންޖީނުން ތެޔޮ ހުސްވެގެން މުޅި ވައިކަރަދޫން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ފަސް ދުވަސް ފަހުން ފޯކައިދު އަށް ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

ވިލިމާލޭ ދަނޑު ނުދިއްލެނީ ކަރަންޓު ކޭބަލްތައް ބުރިވެފައިވާތީ: މިނިސްޓްރީ

ފެރިދޫ އިންޖީނުގެއިން ތެޔޮ ހުސްވެގެން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 12 ގަޑިއިރުފަހުން ކަރަންޓު ދީފި

ރެޑް ނޯޓިސް ދިނުމަށް ފަހު މރ. ޗިކޯ ރެސްޓޯރަންޓުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން މުސްތަފާގެ ފުޑް ކްލަބަށް ކަރަންޓު ދީފި

ވައިކަރަދޫގައި ކަރަންޓު އަގުބޮޑުކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށު ބަޔަކު ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފި

ގަމުގައި ކަރަންޓް ކަނޑައިލި ނުވަ ގެއަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމުން ކަރަންޓްދީފި