ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާއި އެކު ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާނެ!

އިންޖީނުގެ އެނދުމާ އެކު ތިނަދޫ ހާލުގައި ޖެހިފައި، ވީހާ އަވަހަކަށް ދާއިމީ ކަރަންޓު ދެވޭތޯ ބަލަނީ

12 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ވެލިދޫގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުވާނެ !

ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ސްޓެލްކޯއިން މަހަކު 92 މިލިއަން ރުފިޔާ !

ދުބާއީގެ ހޮޓެލްގައި އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓު ޝޯޓެއްގެ ސަބަބުން: ޕޮލިސް

ދުބާއީގެ އެޑްރެސް ހޮޓަލުގައި އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓު މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން- ޔޫއޭއީ ފުލުހުން

ނޭޕާލްގެ ކުރީގެ ރަސްގެފާނު އުޅުއްވާ ގަނޑުވަރުގެ ކަރަންޓު ބިލް ނުދައްކާތާ 8 އަހަރު!

ނޭކުރެންދޫ ދަނޑުތަކަށް ކައުންސިލުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދީފި

"އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ޤަވާއިދު"އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ކަރަންޓު ވިއުގައާ ގުޅައިދޭން ފަށައިފި