ކަރަންޓު މައްސަލައިގައި ދޮންފަނު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފައި

ކަރަންޓު މައްސަލައިގައި ދޮންފަނު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފައި

ނާލާފުށީ ރައްޔިތުން ކަރަންޓު ލިބޭނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ނާލާފުށީ ރައްޔިތުން ކަރަންޓު ލިބޭނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

އޭދަފުށީގައި އަލަށް ބެހެއްޓި ޖެނެރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ސޯލާ ޕެނަލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން ސްރީލަންކާގެ ފަޤީރު ފަސްހާސް ގެއަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ..

ސްރީ ލަންކާގެ 5000 ގެއަކަށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ