މާލެއަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް އިތުރު 4 ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ރެ އާއި މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ސްވިޗަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގައި ކަރަންޓު މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެ - މިނިވަން 50 އޮފީސް

މާލެއަށް ކަރަންޓު އުފައްދާ ޖަނަރޭޓަރެއް ހަލާކުވެ، ދޭތެރެ ދޭތެރޭން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފި

ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުންނަ ކަރަންޓު ބިލުތައް 15 ދުވަސް ތެރޭ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުންނަ ކަރަންޓު ބިލުތައް 15 ދުވަސް ތެރޭ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަން ދޫކުރާ ޗެކު ބައުންސް ވެގެން ނަގާ ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކުރަނީ

ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަން ދޫކުރާ ޗެކު ބައުންސް ވެގެން ނަގާ ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކުރަނީ

ފަސް ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ސާމާނު ފޮނުވައިފި

ފަސް ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ސާމާނު ފޮނުވައިފި