ބިލު ނުދައްކާ މުއައްސަސާ ތަކުން މިވަގުތު ކަރަންޓު ނުކަނޑަން ނިންމައިފި

ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުމުގައި ކަރަންޓު ބިލުގެ މައްސަލާގައި ޒިންމާވާން ޖެހެނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ކަރަންޓު ބިލް ނުދައްކާ ތަންތަނާއި ސްޓެލްކޯ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ގައްދޫ ކައުންސިލު އިދާރާއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ބިލު ނުދައްކާ އިދާރާތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ނިންމީ ކެތް ނުކުރެވޭ ވަރުވުމުން: ސްޓެލްކޯ

އެމްބީސީއިންނާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި އައިޖީއެމްއެޗުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ!

އެމްބީސީގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

އެމްބީސީގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް 7.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އޮވެގެން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

މަޑުއްވަރީން އިރު އިރުކޮޅާ ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި

ލޮނުފެން ބޭނުން ކުރުމުން ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ކުރެންދޫން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި!