ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މިއަހަރު 110 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ: ޝަރީފް

ދިއްފުށީ ސޫރުދަ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމު ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދެ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންޖީނު ހޯދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފެނަކައިން ފިއުލް ސާޗާޖު ނަގަން ފެށުމާއެކު ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ

ފެނަކާއިން ފިއުލް ސާޗާޖު ނަގަން ފެށުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ

ފެނަކައިން ވެސް ފިއުލް ސާޗާޖު ނަގަން ފެށުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ

ހިތަދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނަން ހަ މަސް ނަގާނެ: ފެނަކާ

އިސްދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް

ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގަ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގަ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި