ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވާތީ ބަންދުކުރި ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރަތައް ހުޅުވައި، މަކުނުދޫ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވަނީ އެސްޓީއޯ އިން އާދަޔާ ހިލާފަށް ފައިދާ ނަގާތީ: އަދާލަތު

ކަރަންޓުގެ އަގާ ގުޅިގެން ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރާތީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ޑިއުޓީތައް ކުޑަކޮށް، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓުގެ އަގުގެ މައްސަލަ ދިމާވީ ހަމަރޭޓުން އަގު ނަގަން ފެށުމުން: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނޭ، ކުރިކަމަކީ އަގު ހަމަމަގަށް އެޅުވުން: ފެނަކަ

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އުފައްްދަންޖެހޭ ކަރަންޓުގެ ނިސްބަތް އިތުރު: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓުގެ ސަބްސިޑީއަށް އެދޭ ފޯމް ކުރިނބީގައި ދޫކުރަން ފަށައިފި

ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑުނު ގެތަކަށް އަލުން އެ ހިދުމަތް ލިބެން ފަށައިފި

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިއްޖެ