މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

އައްޑޫ ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޮޑެއް ނުވޭ: ފެނަކަ

5 ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސެޓްލްކޯއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރެވެމުން - ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް

އޭކަންގެ އެހީން އެފްރިކާގެ 600 މިލިއަން މީހުންނަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޗައިނާގެ ބަޔާކާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭން ޖެހޭނީ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން: އައްޑޫ މޭޔަރު

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭން ޖެހޭނީ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން: އައްޑޫ މޭޔަރު

ކަރަންޓުގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ ފެނަކައެއް ނޫން: އެމްޓީޔޫ

ކަރަންޓުގެ “ހަމަހަމަކަން” ނެތުމުން ވައިކަރަދޫގެ ގިނަ ގޭބިސީތަކަކުން ބިލާ ހަވާލެއް ނުވި