ކަރަންޓުގެ އަގުތައް: މާލެ އާއި އެހެން ރަށްރަށުގެ ބޮޑު ތަފާތު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ވާހަކަ!

ކަރަންޓުގެ މައްސަލާގައި މާދަމާ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ރޮޒައިނާ

ވިޔަފާރިން ނަގާ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވީ ރަސްމީ ރޭޓުން ބިލްކުރަން ފެށުމުން: ނިމާލް

ވިޔަފާރިން ނަގާ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވީ ރަސްމީ ރޭޓުން ބިލްކުރަން ފެށުމުން: ނިމާލް

ވިޔަފާރިން ނަގާ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވީ ރަސްމީ ރޭޓުން ބިލްކުރަން ފެށުމުން: ނިމާލް

ވިޔަފާރިން ނަގާ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވީ ރަސްމީ ރޭޓުން ބިލްކުރަން ފެށުމުން: ނިމާލް

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލު އަނބުރާ ގެންދަން ގޮވާލައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ދަށް ކުރަން ފެނަކަ ދެކޮޅު