ވިލިނގިލީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލު ވާނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފި

ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިލިނގިލީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ ކަމަށް އިންޖިނިއަރުން ބުނޭ: ނިމާލް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވާތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ

ކަރަންޓުގެ ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް ތަހްޤީޤްކުރާނަން- ފެނަކަ

ޗެންނާއީ އަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ފަށައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނެނީ މުޅި ޤައުމަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މަދު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގަ

ރާއްޖެ ހިމެނެނީ މުޅި ޤައުމަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މަދު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގަ

އަންހެނުންނަށް ކަރަންޓުގެ ކަންތައްތައް ނޭނގޭ ވާހަކައާ ފުނާޑު އަންހެނުން ދެކޮޅު!

އިންޖީނަށް ލިބޭ ގެެއްލުމަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެެދުކެނޑުމަކީ ކަރަންޓް ނުލިބުމެއް ނޫން: ރައީސް

ކަރަންޓުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ފެނަކައިން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ: ރައީސް