ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި

ވެލިދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ 12 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ހައްލުވާނެ: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް

ގެނަމަފުށީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމުން އަގު ވަޒަންކޮށްފި

"އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ޤަވާއިދު"އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ވިލިނގިލީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލު ވާނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފި

ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިލިނގިލީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ ކަމަށް އިންޖިނިއަރުން ބުނޭ: ނިމާލް