ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް މަގުސަދަކީ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ޔަގީންކުރުން: ތާރިގް

ކަރަންޓުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރަން އީއައިބީން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އީޔޫ އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގަ ސޮއިކޮށްފި

މާލެ ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލެ ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ހާމަކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށް، އައު ރޭޓްތައް އިއުލާންކޮށްފި

ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ބިލްކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސް ކަރަންޓުގެ އަގުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްފި