ރޮނާލްޑޯގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

ހެދުން އެޅުމުގެ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު: ފެނަކަ

100 ގެ އަޅަން ބިން ދޫކުރާނީ ބަދަލުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

ސީއެސްސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ފަހުމީ އަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ދަށު ކޯޓުން ކަނޑައެޅި އަދަދު ހައިކޯޓުން ކުޑަކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޝާކިރަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ދައުލަތުން ދޭންޖެހިއްޖެ

ބާރުގަދަ ބެޓަރީއަކަށް ޖާގަ ނުލިބުނީ މެކްބުކް ގެ ޑިޒައިނަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން!

ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް 31 އަހަރު އެމެރިކާގެ ޖަލެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނީ 75 ޑޮލަރު

ޖީއެމްއާރަށް ދޭން ޖެހޭ ބަދަލުގެ ކަންކަން މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުން: އާދިލް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް ދައްކަން ޖެހުނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު

"ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 1.8 މިލިއަން ޑޮލަރު"