ރިޝީފަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 800،000ރ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ރިޝީފަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 800،000ރ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ރިޝީފަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 800،000ރ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ރިޝީފަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 800،000ރ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ފަހުމީ ސީއެސްސީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 400.000 ރ ދިނުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތަރުލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފަހުމީއަށް ދިނުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ފަހްމީއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ ދައުވާކޮށްފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އަބްދުﷲ ގާޒީ ދައުވާކޮށްފި

ތައުލީމީ ސިޔާސަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ފައިދާ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ކުރަމުން: ޑރ. ޝައިނީ