ބިރުވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އަމާންކަމާއެކު ރައްޔިތުން މަންޒިލަށް ގެންގޮސް ދޭނަން: ރައީސް

ޖަޕާނުގެ ލޯކަލް އިންތިޚާބުގައި އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ބަނދަރުހެދުން ލަސްވާތީ ގދ. ވާދޫ ރައްޔިތުން އޮފީސް ބަންދުކުރިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

މާދަމާ ރޭ ފާހަގަކުރާ އާތު އަވާގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ލީބިޔާގެ މަތިން އުދުހުން މަނާ ސަރަހައްދެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް އދ. އިން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުން އެދޭވަރަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ހިދުމަތް ނުދެވޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް: ކުށްތައް މަދުކުރުމަށް މަރަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ

ޤައްޒާފީ ހުންނެވީ ލީބިޔާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މަރުވެ މުޅި ލީބިޔާ ލޭގެ ކޯރަކަށް ޣަރަޤުވާ ހިސާބަށް ދިޔަނަމަވެސް ވެރިކަން ދުކޮށްލައްވާ ގޮތަށް ނޫން: ގައްޒާފީގެ ގާތް މީހެއް

ފުނަދޫ ހަމަނުޖެހުމުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަސް: ފުނަދޫ ރައްޔިތުން އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި

ފުނަދޫ ރައްޔިތުން ނަފުސާނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި!