ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްކަން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިއެއްކަން ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުން: ޤާސިމް

ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކުގެ މަގުސަދަކީ ރައްޔިތުން ފުން ހިތާމައަކަށް ވައްޓާލުން: ރައީސް

ސައުދީ، ޔޫއޭއީ އަދި ބަހުރެއިންގެ ރައްޔިތުން ލުބުނާނަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ސައުދީ އާއި ޔޫއޭއީގެ ރައްޔިތުން ލުބުނާނަށް ދިޔުން މަނާކޮށްފި

ކޮންމެ ފަދަ އަދަބެއް ލިބުނަސް ރައްޔިތުން އަމިއްޔަ ހިޔާލު ފާޅުކުރާނެ: އަނާރާ

ރާއްޖެ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން - އޭޕީޕީޖީ

އަތޮޅުތެރޭ ރައްޔިތުން ސަރުކާރުގެ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާ ގުގުމާލާފައި !!

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އެރަށު ބަނދަރު ސާފުކޮއްފި

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އެރަށު ބަނދަރު ސާފުކޮއްފި