ރައްޔިތުން ލޭ ކެކޭ މިންވަރު ބެލުމަށް ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ޑީއާރުޕީން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުން ލޭ ކެކޭ މިންވަރު ބެލުމަށް ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ޑީއާރުޕީން ގޮވާލައިފި

ބިން ވިއްކާތީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފި

ބިން ވިއްކާތީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފި

ބަސް ދަތުރުތަކާ އެކު ރައްޔިތުން ބަސް ހުއްޓިތަކުގައި

ބަސް ދަތުރުތަކާ އެކު ރައްޔިތުން ބަސް ހުއްޓިތަކުގައި

މާލީ ސިޔާސަތު ދޯހަޅިވެ، ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވާ ކަމަށް ބުނެ، އިނާޒު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގައުމީ ޕާޓީން ގޮވައިލައިފި

ހަނގުރާމައާ ހެދި ސޯމާލިޔާގެ ރައްޔިތުން މޮޔަވަނީ!

ޖީއެސްޓީއަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަން މީރާއިން ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ

އޭރުވެސް މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑަށް ރައްޔިތުން ތާއީދު ބޮޑު: މައުމޫން