މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި އިންޑޮނީޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ސަޢޫދީ އަރަބިޔާއަށް ދިޔުން އިންޑޮނީޝިޔާ ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި

މާފިލާފުށީގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ސަރުކާރަށް މިހާރު ވާނީ ހުށަހަޅާފައި: ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު

މުސްކުޅިއަކަށް އަޅައި ނުލާ ކަމަށް ބުނެ ކޮނޑޭ ރައްޔިތުން ރަށުގެ ހެލްތުޕޯސްޓް ބަންދުކޮށްފި

ކިނބިދޫ ރައްޔިތުން ހުމާ ފިހެނީ!

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނޫނީ ހިތަދޫ ބަނދަރު ނުހެދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ހުސްކަން ރައްޔިތުން ދަނީ ނިހާޔަތައް އިހުސާސްކުރަމުން: ޑީއާރްޕީ

މޮރޮކޯގެ ރަސްކަން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓް އަގު ބޮޑު ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ ކިނބިދޫ ރައްޔިތުން އަނދިރީގައި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ރައްޔިތުން ފަގީރުކޮށްގެން ޑޮލަރު ހޯދަން އުޅޭ މިންވަރު ދަށްކުރުން: ޑީއާރުޕީ

ޔުޓިލިޓީއާ އިންޖީނުގެ ހަވާލުކުރަން ފެނެތޯ ބަލަން މާބައިދޫ ރައްޔިތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް އެމްޑީޕީއާ ޑީއާރްޕީގެ މެންބަރުންގެ ޒުވާބަކަށް ވެގެން ނިމިއްޖެ