އެމްއެންބީސީގެ ހެދުން އެޅުމުގެ ގަވައިދު: ޖަހަންވާނީ އެހެން މީހުނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ސެންޓް! ނިޔަފަތީގައި ޖައްސަންވާނީ އެހެން މީހުނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ކުލަ!

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ބެހޭ މައްސަލާގައި ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިކަން އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ހިޔާލުހޯދުމުގެ ވޯޓުގައި މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތުގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަ އިލެކްޝަންސުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އުތީމުގައި ހިނގި މަރުގެ ހާދިސާ: އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ރަށުގެ ބަޔަކު ކައުންސިލަރަށް ހަމަލާދީފި

ސްޕެޝަލް ވީސާގައި ތިބޭ މީހުންގެ ވިސާ ޗުއްޓީ އަށް ފަހު އަންނައިރު ކެންސަލް ނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އެމްބީސީގެ ޝަރީއަތް: މުދާ ނުހުންނަ ޓްރޭޑް މާކްތަކެއްގައި މުދާ ހުރި ކަމަށް ބުނެ އެމްއެންބީސީގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދުމަކީ ދެއުޅިއެއް ނުވާ ކަމެއް: ދައުލަތުގެ ވަކީލާ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ހަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކޮށް ދައުވާ އުފުލި ހުސައިން މުހައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޕޯޗުގަލްގެ ކޯރެއްގެ މަތިން ތިން ޒުވާނަކު ދުވެފައި ދިޔަކަމަށް ދައްކާ ވީޑިއޯއެއްގެ ފަހަތުގައި ހައި-ޓެކް ޝޫޒްގެ އެއްވެސް އަތެއް ނުވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ހިންގަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށޭ ބުނުމަކީ ދެއުޅިއެއް ނުވާ ވާހަކަތަކެއް: ރައީސް

މަގާމުގެ ބޭނުން އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ވަކިކޮށްދިނުމަށް ދެ ޕާޓީއަކުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި