ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުޏަށް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި

ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް މާލޭގައި ނުވާ ނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށް އާޒިމާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ: އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލުމަށް ނިންމައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އުފެއްދެވި ކޮމެޓީން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބޯޑާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ސްކޫލް ބޯޑުން ބުނެފި

ދޮޅު އަހަރު ވެސް ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ މޫނުމަތީގައި ބައްޕަކު ޖެހި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރުހުން ލިބިފައި ނުވާ ވަޒީރުންގެ ފޮޓޯފުޅުތަކާއި ނަންފުޅުތައް ރައީސް އޮފީހުގެ ސައިޓުން ނަގައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އިލެކްޝަންސަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާ 700 ވަރަކަށް މީހުންގެ ތެރޭގައިވާ މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ނަމުގައި ވޯޓް ލެވިދާނެ: އިލެކްޝަންސް

ރުހުން ލިބިފައި ނުވާ ވަޒީރަކު ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުނުކުރުމަށް ގައުމީ ޕާޓީން ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބައެއް ދަތިތަކާ ހުރެ ބޭނުންވި ސްޕީޑްގައި ކަންކަން ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

އައިއެމްއެފުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރިކަން އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި