ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!: "ބޭރުފުށަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ނުވާ ކިތަންމެ ފަހަރެއް އާދޭ!"

ލަފަޔަކީ ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކް ނޭޅުވުން

ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކު އެޅުވުން ނުރައްކާތެރި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ދޫކޮށްލާތާ 14 ދުވަސް ނުވާ ރަށްތަކުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

މޮނީޓަރިންއަށް ފަހު 28 ދުވަސް ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

އެއްމަސް ނުވާ ތުއްތުކުއްޖާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

މަހެއް ނުވާ ކުއްޖާގެ ނަތީޖާ ޔަގީން ކުރަން ތިން ވަނަ ޓެސްޓެއް ކުރަނީ

ވައިރަސް ފެނިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވެން ވާނެ: އިދިކޮޅު