ތަކަންދޫން ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔައީ ފައްސި ނުވާ ކުއްޖެއް، ފައްސިވި ކުއްޖާ ހުރީ ރަށުގައި

ތަކަންދޫން ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުނީ ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖެއް

ކޮވިޑް-19: ތަކަންދޫން ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔައީ ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖެއް!

ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖެއް ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔުމުން ތަކަންދޫއަށް އިތުރު ހާސްކަމަކަށް

ޝަރިޢަތުން ސާބިތު ނުވާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ހައްދުޖެހުން ނުހިމެނުމަށް ސަޢުދީ އަރަބިޔާއިން ނިންމައިފި

އެކަށީގެން ނުވާ ތަނަކަށް ބިދޭސީން ގެންދެވުމުން ސަރުކާރުން މައާފަށް އެދެފި

މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19ގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާ ގައުމުތައް

ސަމާލުވެލައްވާ! އެއްވެސް ގެއަކީ ކޮރޯނާ ވަދެފައި ނުވާ ގެއެއްކަން މިހާރު ޔަޤީނެއް ނޫން!

ކަށަވަރު ނުވާ މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓަވައިލައްވާ! ބަލި މީހާގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެނިފައިވާކަމަށް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވާ ގައުމުތައް