"އެސްއޯއީ އިއުލާންކުރީ ކުރިން ކުރިމަތި ނުވާ، ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވުމުން"

ޑިމޮކްރަސީގެ މަގަށް ރުޖޫއަ ނުވާ ނަމަ، ޔޫރަޕްގެ އެއާލައިންތައް ރާއްޖެ އަށް ހުއްޓާލަފާނެ: ޖަރުމަން ސަފީރު

އާފިޔާގެ ފަރާތުން މަރުގެ ދިޔަ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އިބްތިހާލްގެ މާމަ ބުނެފި

އިބްތިހާލުގެ މަރުގެ ދިޔަ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އޭނާގެ މާމަ ބުނެފި

އިބްތިހާލުގެ މަރުގެ ދިޔަ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް މާމަ ބުނެފި

ބޭހުގެ ލޭބަލްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ބޭސްތައް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ މެންބަރަކު ޕާޓީއަކާ ގުޅުނަސް ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ގޮތަށް ހުކުމެއް އައުމުން ތަންފީޒު ނުކުރެއްވި ވާހަކަ: ޖޭޕީ

ވާހަކަތަކަށް އދ. ގެ ދައުރެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވި: ތަރުޖަމާން

އުރެދުމެއް ނުވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެރިމީހާ އަށް ތަބާވާންޖެހޭ - ސަލަފްގެ ރައީސް