ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ކުދިން ކާން ބޭނުން ނުވާ އެއްޗެއް ގަދަކަމުން ދޭން އުޅުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް

ޤައުމީ ޓިމަށް ކުޅޭން ބޭނުންވާކަން ޔަޤީން ނުވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތެއް ނެތް - ކޯޗު

އަދަދެއް ނުވާ ގިނަ ގުނަ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެގެން އަޔަކަސް.......

މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުވާ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލެކްޝަނުން ވިސްނަން ޖެހޭ: ނިހާން

ބޭރުގެ ރައްޔިތުކަން ނޫނީ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިތާ 10 އަހަރު ނުވާ ނަމަ ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ

ޕާޓީތަކަށް ދޭ ފައިސާ 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ ގޮތް ހަދަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

"ސަލާމަތީ ބާރު ބޭނުން ނުވާ ނަމަ ވެރިކަން ހައްގެއް ނޫން"

ސްމާޓްފޯން، ބޮލަށް ތުރާ ނުވާ ގޮތަށް

ސްމާޓްފޯން، ބޮލަށް ތުރާ ނުވާ ގޮތަށް