އައިސްކްރީމް ބައިސްކަލް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ވުޖޫދު ނުވާ ކުށަކަށް: ނާޒިމްގެ ވަކީލް

މަގޫދޫ ކަތީބާއި ކުޑަތީބާއި ސެކެއްޓަރީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތް ނުވާ ކަމަށް ނިންމި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް

ޑީޕީއާރުއެސްގައި ވަޒީފާގައި ނޫޅޭ މީހުންނާއި ޗުއްޓީގައި ތިބޭ އަދި ހާޒިރު ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މުސާރަ ދޭ: ރިޕޯޓް

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރަކަށްވާތާ ތިން މަސް ނުވާ މީހަކަށް ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ހިޔާލު ހުށަހަޅައިފި

ހުސައިން މުހައްމަދު މަނިކު މިނިވަންވި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު: ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކުރީ ގާނޫނީ ހަމަތަކާ ހިލާފަށް: ޕީޖީގެ ވަކީލު

އެމްއެންބީސީގެ މުދާ ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް: ވަކީލް

އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް މުދާ އަރުވައިގެން މިދުވަސްކޮޅު ކަނޑު ދަތުރުތައް ނުކުރަން ކޯސްޓު ގާޑުން އަންގައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ 1ގެ ފަހުން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ޔަގީން ނުވާ އެކަކު ވެސް ނުހުންނާނެ: ރައީސް