މިނިވަންކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ސްކޮޓްލެންޑު ރައްޔިތުން ވޯޓު ދީފި

މިނިވަންކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ސްކޮޓްލެންޑު ރައްޔިތުން ވޯޓު ދީފި

ޑރ. އަފްރާޝީމު އަވަހާރަކޮށްލި ކަން ޝާންގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ 389 އޮފީހެއްގެ ނަން އާންމުކޮށްފި

18 ނުވާ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަމާލެން ޔުނައިޓެޑަށް ވިއްކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެންގާ ބުނެފި

އެކަށީގެން ނުވާ ހެދުމުގައި ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރޭތީ ވިލިމާލޭގައި ބޯޑުތަކެއް ބަހައްޓައިފި

މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުވާ މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން ކެނޑުމާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ޖާބިރާއި ހާމިދު ބަނގުރާ ގެންގުޅުނުކަން ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތު ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި