ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރަކަށްވާތާ ތިން މަސް ނުވާ މީހަކަށް ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ހިޔާލު ހުށަހަޅައިފި

ހުސައިން މުހައްމަދު މަނިކު މިނިވަންވި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު: ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކުރީ ގާނޫނީ ހަމަތަކާ ހިލާފަށް: ޕީޖީގެ ވަކީލު

އެމްއެންބީސީގެ މުދާ ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް: ވަކީލް

އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް މުދާ އަރުވައިގެން މިދުވަސްކޮޅު ކަނޑު ދަތުރުތައް ނުކުރަން ކޯސްޓު ގާޑުން އަންގައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ 1ގެ ފަހުން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ޔަގީން ނުވާ އެކަކު ވެސް ނުހުންނާނެ: ރައީސް

ކޮމެޓީ އެލަވަންސް ބޭނުންފުޅު ނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 12 އަށް އަރައިފި

ކޮމެޓީ އެލަވަންސް ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، މެންބަރުން މަޖިލީހަށް އަންގަވަން ފަށައިފި

ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި

ވިހެއިތާ 24 ގަޑިއިރުވެސް ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖެއް އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑަސްޕިން ތެރެއިން ފެނިއްޖެ.

މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީގެ ހިސާބު ދިމާ ނުވާ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީން ފެންމަތިކޮށްފި