ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާތީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުކުރަން ޖެހިދާނެ: ޓާސްކު ފޯސް

މާފަންނު ގެއެއްގެ ތިޖުރީ ފަޅައިލި މައްސަލައިގައި ހޯދާ މީހާ ލޯބިވެރިޔާގެ ގޭގެ ފާހާނާ ތެރޭ ފިލާ ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޯދާ ނުފެނިފައިވާ މީހަކު ކައިވެނި ކުރަން ދިއުމުން ބިޑި އަޅުވައިގެން ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށްފަހު ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ޑީއާރުޕީގެ ނަމުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ޕީއޭ އިން ހުއްދަ ހޯދާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި

މަދަރުސާއިން ހޯދާ އެންމެ މުހިންމު ތައުލީމަކީ މޮޅުވާށާއި ބަލިވާން ދަސްކުރުން: ރައީސް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ޕާކިން ޒޯން ހޮސްޕިޓަލުން ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު މަންމަ ހޯދާ ދަރިންގެ ލިސްޓް ދިގުވަނީ

ޕާކިސްތާނަށް އެހީވުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ގޭގެއަށް ވަދެ ފައިސާ ހޯދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ލިބެމުންދޭ: ޕޮލިސް

17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވި މާރާމާރީގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

ގައުމީ ކުތުބުހާނާގެ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރަނީ