ގެއްލިގެން ހޯދާ ދޯނި އޮންނާނެ ހިސާބެއް އަންދާޒާކުރަން ވެސް ދަތި: އެމްއެންޑީއެފް

ޖީއެމްއާރު މައްސަލައިގައި ހައްލެއް ހޯދާ ދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މައި ޖަމިއްޔާއިން ގޮވާލައިފި

ކޫއްޑޫއިން ވަޒީފައިން ވަކިކުރި މީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދާ ދިނުމަށް ވިލިގިލީ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

އޭސީސީއަށް ގާނޫނީ ބާރު ހޯދާ ދިނުމަށް މުޅިން އާ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ހަށިވިއްކާ ތަންތަން ހުންނަނީ އެހިދުމަތް ހޯދާ މީހުން ތިބޭތީ: ޑރ. ޖަމްޝީދު

ފަރުވާ ހޯދާ އެޑިކްޓުންނަށް ޗާޔާ އައިލެންޑުން ތަމްރީނު ދެނީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްދޭ ޚާއްޞަ އިނާމަށް، 58 ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހަޅައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމަށް 58 ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހަޅައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް، 58 ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހަޅައިފި

މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށްފި