ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫންގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަން ފަށައިފި

ގާޒާގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ހޯދާ ސްކޫލަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދީފި

ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ, މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ވެލެންސިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ނިއު އެއްވަނަ މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް ވަގު ޓިކެޓުގެ މައްސަލާގައި ހޯދާ މީހާ އަމިއްލަ އަށް ކޯޓާ ހަވާލުވެއްޖެ

ވޯލްޑް ކަޕް ވަގު ޓިކެޓުގެ މައްސަލާގައި ހޯދާ މީހާ އަމިއްލަ އަށް ކޯޓާ ހަވާލުވެއްޖެ

އާޖެންޓީނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ޖަރުމަނު ވޯލްޑްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިިފި

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދާ ބިލަކީ ރައްޔިތުންގެ ބާރުތައް ހަނިކުރާ ބިލެއް: މެންބަރުން

ބީޖީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ވިކްޓްރީން ހޯދައިފި