ޕާކިސްތާނަށް އެހީވުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ގޭގެއަށް ވަދެ ފައިސާ ހޯދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ލިބެމުންދޭ: ޕޮލިސް

17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވި މާރާމާރީގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

ގައުމީ ކުތުބުހާނާގެ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ގެއްލިގެން ހަ ދުވަސް ފަހުން އާއިލާ އިން ރިޕޯޓްކުރުމުން ފުލުހުން ހޯދާ 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ އަކީ ނިޝާގެ ދަރިއެއް: އާއިލާ

އާރުސީސީން ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ކުލިނިކެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދަނީ

ބޮމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދާ އަބްދުއްލަތީފް ގަމު ވަލުތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ބައެއް މީހުންނަށް ފެނިއްޖެ

ތަނަށް ނުކަތާ ވަރަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ: އައިޖީއެމްއެޗް