ހިސްޓޯ ޕީއެންސީން ކެނޑިގެން ޔާމީން ޕާޓީއަށް

ހިސްޓޯ ޕީއެންސީން ކެނޑިގެން ޔާމީން ޕާޓީއަށް

ހިސްޓޯ ޕީއެންސީ ދޫކޮށް ޔާމީން ޕާޓީ އަށް

އިގުރާރާ ހިލާފުވަމުންދާ ނަމަ އެއްބަސްވުން އުވާލެކަމުގެ އިންޒާރު، ރައީސް ޔާމީނަށް ދީފި “އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހެނީ ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯދުމާ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް” ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނ

މިހާރު ޔާމީން މިނިވަންނުވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ރައީސް މުއިއްޒު: ޑރ. ޖަމީލް

ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ އައު ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީއިން ދީފި

ޔާމީން ޕާޓީ، ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ހުއްދަދީފި

ޔާމީން، އިގުރާރާ ހިލާފުވިތޯ ބަލައި އަދިވެސް ނުނިމޭ

ޖަމީލްގެ އިންޓަވިއު: ޔާމީން އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދެވުން

ޖަމީލް، ނާއިބަށް؛ ކުށަކީ އެންމެން ޔާމީން ދޫކޮށްލެއްވިއިރު އަރިހުގަައި ހުރުންތޯ؟