ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާ ރައީސް ޔާމީން ދިމައެއް ނުކުރައްވާ؛ ކުރެއްވީ ސަމާސާއެއް: ޑރ.ޖަމީލް

ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލި ވަގުތު ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާއި ރައީސް ޔާމީން ދިމާކޮށްލިކަމަށް ބުނި ބުނުން ދޮގުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާ ދިމައެއް ނުކުރޭ، ޔާމީން ކޮށްލެއްވީ ސަމާސާއެއް: ވަކީލް

ވަކީލުންނާ ޔާމީން ކޮށްލީ ސަމާސާއެއް، ދިމައެއް ނުކުރޭ: ޖަމީލް

ޔާމީން ވަކީލުންނާ ދިމާއެއް ނުކުރޭ، ސަމާސާކޮށްލީ

ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލި ވަގުތު ޔާމީން ދިމާކޮށްލެއްވީ ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާ

ޔާމީން ދޫކޮށްލާ ނަމަ ޖަލުގައި ތިބި އެންމެން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ

"ހީވަނީ ސަރުކާރުން ވެފައިވަނީ އެންމެ ވައުދެއްހެން، އެއީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލުމުގެ ވައުދު"

އަދާވާތްތެރިކަމެއް ނެތޭ ތިޔަ ވިދާޅުވާ ހެއްކަކީ އާއިލާއާއެކު ދަތުރުކުރި ލޯންޗު ގޮއްވާލުމުގެ ތުހުމަތު އޮތް މީހެއް!: ރައީސް ޔާމީން

ކަނޑުވިއްކާލި ޖަލްސާ އަކީ ޔާމީން ޖަލުގައި ބާއްވާ އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދިން 'މަލާފަތެއް'!