މެމްބަރ ޝިޔާމްގެ ފަހަތުގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕޯސްޓަރު ހުރުމުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި

މެމްބަރ ޝިޔާމްގެ ފަހަތުގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕޯސްޓަރު ހުރުމުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި

ފާރުގައި "ފްރީ ޔާމީން" ޕޯސްޓަރު ހުރުމުން ޝިޔާމްގެ ބެކްގްރައުންޑް ފުސްކުރަން ޖެހިއްޖެ

އިންޝާﷲ، ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރާނަން: ޑރ ޝަހީމް

ބުނި ބަސް - ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލައިގެން ޤައުމު ތަރައްޤީއެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

އިގްތިސާދު ވެންޓިލޭޓަރަށް ނުލާ މިއޮތީ، ރައީސް ޔާމީން ހިންގެވި މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން: ސައީދު

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން އެކަކުވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، މަސައްކަތް ކުރަނީ ލީޑަޝިޕް ގޮނޑިއަށް: ނިހާދު

ޖަމީލުގެ ރައްދު: ޔާމީން ވީމަ ޖަލުގައި، އަދީބު ވީމަ ގޭގައި

އަދީބު ގޭގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބަހައްޓަވާތީ ޖަމީލްގެ ނުރުހުން

ޔާމީން ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް، ހުރިހާ ގައިދީންނަށް ހަމަހަމަވާނެ: ރައީސް