އައްޑު އަތޮޅު މީދޫ އާއި ހިތަދޫއާ ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާނީ ރައީސް ޔާމީން: ލަތީފް

ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނަޔަސް އިދިކޮޅު ލީޑަރަކަށްވާނީ ރައީސް ޔާމީން: އާދަމް ޝަރީފު

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި އޮތުމަކީ އަަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރު: އަބްދުއްރަހީމް

އުތުރު ތިލަފަޅު ވަކި ބަޔަކަށް ޚާއްސަވާން ޔާމީން ދެކޮޅު ހެއްދެވި: އިދިކޮޅު

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލައިގެން ވެރިކަން ކުރުމަކީ ޚުދުމުހުތާރު ސިފައެއް: ސަލީމް

ޖަމީލު ވަކިކުރީ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން: ޓޮމް

ނައިބު ރައީސްކަމުން ޖަމީލު ވަކިކުރީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން: ތޯރިގު

ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި މަސައްކަތް ހުރީ ފެންނަން: ޝިޔާމް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުން ކެންސަލްކޮށްފި