ސްކޫލް ބަންދު ދުވަސްވަރު ކާޑު ހައްދަން ދާ މީހުންގެ އަދަދު 75 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި

ޑީއާރުޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު އިލްހާމް ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އިނާމުތަކެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ހިރިޔާ އާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް އެއްކޮށްލަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ގެ ސްކޫލް ބޯޑުން ނެރުނު ޤަރާރު

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންގެ ކެއްތެރިކަން ކޮޅުންލަނީބާ!!!

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ.ޅޮހީ ސްކޫލް ގުޅިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫ ފުލައިން ސްކޫލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި އޮގަސްޓް 1 ގައި ކޯސްތައް ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް، އިމާރާތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާ ވާހަކަފުޅަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭ: ޕީއޭ

ސައިންސް މައުރަޒުން އެއް ވަނަ އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ހޯދައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަލުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރިން އެ އިމާރާތުގެ ބައެއް މާރާމާތުކޮށްގެން ހިންގުން ސީސީއީއާ ހަވާލުކޮށްފި