ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާއެއް ނެތް: އައްޑޫ ކައުންސިލް

ދިއްފުށީ ސްކޫލް މަރާމާތު ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެހީވެދެނީ

ދިއްފުށީ ސްކޫލް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ބުކް ޕޮއިންޓްގެ "ސްކޫލް ސީޒަން 2014" ފަށައިފި

ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް ގެނެސްދިން ތަރައްގީ...

އިސްދޫ ސްކޫލް ތިޖޫރިން 80،000 ރުފިޔާ މަދުވި މައްސަލައެއް ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ކައިރީގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ޓެލެންޓް ޝޯ ފަށައިފި

ސީޑީސީ ސްކޫލް ބަންދު ކުރުމުގެ ބިރު އެބައޮތް - ކެއާ ސޮސައިޓީ