މަޑަވެލީ ސްކޫލް ހުޅުވިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން ދަރިވަރުން ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

އާ ޕްރިންސިޕަލެއް ހަމަޖެއްސުމުން މަޑަވެލީ ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް އިންޑިއާ ޓިކެޓްގެ އަގުތައް މައްޗަށް

ހުޅުމީދޫގައި ތިން ސްކޫލުގެ ބަދަލުގައި އެއް ސްކޫލް ހުރުން މާ ރަނގަޅު: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

އިންޓާ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ހުރިހާ އެހީއެއް މައިލޯއިން

މަކިޓާ މުބާރާތުގައި 13 ސްކޫލް

ބިލަބޮންގް އަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެއް ސްކޫލް: ޗެއާމަން

އަމީނިއްޔާ ކުރިމަތިން އޮންނަ ކުރީގެ އީޕީއެސް ސްކޫލް ހިންގި ބިމުގައި އަރަބިއްޔާގެ ބިންގާއަޅައިފި

ކުރީގެ އީޕީއެސް ހުރި ބިމުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅަން ނިންމައި، އިމާރާތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަންނަ މަހު އެޑިއުކޭޝަނުން އިއުލާންކުރަނީ

ސްކޫލް ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު ކުއްޖަކު ޖަމާލުއްދީނުން ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި