ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް އުވާ ނުލެވޭނެ: ސިވިލް ކޯޓު

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި ކުންފުނީގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރި ކުރުން ސައްހައެއް ނޫން: ސިވިލް ކޯޓު

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ސީރިއާގައި ސްކޫލް ބަހަކަށް ވައިގެ ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެ، ހަތަރު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

"ހަވީރު ސްކޫލް ގައިޑް" ނެރެފި

"ހަވީރު ސްކޫލް ގައިޑް" ނެރެފި

ގަމު ހަމަދު ސްކޫލް: ތަފާތު ބަދަލުތަކަކަށް ފުރުސަތު ބޮޑު

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ސްކޫލް ހަމަލާއާ މެދު މަލާލާ ހިތާމަ ފާޅުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ސްކޫލަށް "ރެހެންދި ސްކޫލް"ގެ ނަންދީފި