ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އަށް ވަނަ ޕްރިންސިޕަލް ވެސް އަހަރެއް ނުވަނީސް ސްކޫލް ދޫކޮށްލައްވައިފި

ދ. މީދޫގައި ޔުނިސެފުން އިމާރާތްކޮށްދިން ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތާއި ޕްރީ ސްކޫލް ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކޮށްފި