110 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާ ސްކޫލް: އެއް ފަހަރާ އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރި ތައުލީމީ މަޝްރޫއު

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ސްކޫލް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ހެލިފެލިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށް ސްކޫލް ކަރިކިއުލަމް ބައްޓަން ކުރުމަށް ނާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފި

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ލަކީ ޑްރޯ އަކާއި އެކު ފަޒާ ސްކޫލް ސީޒަން ފެއާ ފަށަނީ

ދިވެހި ކުދިންގެ ތަރުހީބް ބޮޑު : ފްލައިން ސްކޫލް

ބާރަށު ސްކޫލުގެ ކުދިން ބުރުގާ އެޅުން މަޖުބޫރުކުރެވޭކަށް ނެތް: ސްކޫލް

ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލް އެސެމްބްލީ އަށް ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 47 ކުދިން މަރާލައިފި

ބާރަށު އަންހެން ދަރިވަރުން ބުރުގާ އަޅަން ފާސްކުރީ ބެލެނިވެރިން އިސްނައިގެން: ސްކޫލް ބޯޑް

ގްރޭޑް ހަތަރަކުން މަތީގެ ދަރިވަރުން ބުރުގާ އެޅުން މަޖޫބުރުކުރަން ބާރަށު ސްކޫލް ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި

ގްރޭޑް ހަތަރަކުން މަތީގެ ދަރިވަރުން ބުރުގާ އެޅުން މަޖޫބުރުކުރަން ބާރަށު ސްކޫލް ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި