ސްކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތާ ދެކޮޅަށް ޝުޢޫރުފާޅުކުރަން ފަށައިފި

ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިދިގު މަކުނު ފެންނާތީ މާމިގިލީ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ދެ ވަނަ ސްކޫލް ކުރިކެޓް ލީގްގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުޅުން ފަށައިފި

ދެވަނަ އިންޓަ ޕްރީ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަހުމަދިއްޔާ ހޯދައިފި

ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ މަޑިފުށީ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ފެލިވަރު އިންޓަ ސްކޫލް ސްވިމިން މުބާރާތް: ސީނިއާ ގްރޫޕުން އެއް ވަނަ އިމާދުއްދީން ސްކޫލަށް

ފެލިވަރު އިންޓަ ސްކޫލް ސްވިމިން މުބާރާތް: ސީނިއާ ގްރޫޕުން އެއް ވަނަ އިމާދުއްދީން ސްކޫލަށް

ސްކޫލް ކުރިކެޓް ލީގް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަލާފާން ހޯދައިފި

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޓަ ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތެއް ފަށައިފި