ވިލުފުށީ ސްކޫލް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް 850،000ރ. ގެ އެހީއެއް ދީފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕްރީ ސްކޫލް ފަޅާލައި އަށް ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންގޮސްފި

ކުޅުދުއްފުށި ޕްރީ ސްކޫލް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ސްކޫލް ޑިޖިޓަލް ކުރަން ވިލިފުށީ ރައްޔިތުން މަހަށް

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމަކާ އެކު އެސްޓާސް ސްކޫލް ސީޒަން ފެއާ ހުޅުވައިފި

ތައުލީމީ ފަންޑުން ވިލިމާލޭގައި އެޅި ޕްރީ ސްކޫލް ހަވާލުކޮށްފި

ތުރުކީގައި ސްކޫލް ޔުނިފޯމް މަޖުބޫރުކުރުން ދޫކޮށްލައިފި

ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި ސްކޫލް ޓެސްޓްތައް ނުބާއްވަން އިލްތިމާސްކޮށްފި