ދިވެހިންގެ އިސްލާމީ އަގީދާ ބަލިކަށިވުމަކީ ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް - ގާސިމް

ޖީއެމްއާރުގެ މައްސަލާގައި ދުލެއް ނުދެން، ނުވެސް ދޭނަން - ގާސިމް

އަޅުގަނޑު ރައީސް ކަމުގައި ހުރި ނަމަ ޖީއެމްއާރު ބޭރުކޮށްފީމުސް: ގާސިމް

ޖީއެމްއާރަށް ވިލާއެއާއިން އަންނަނީ ފައިސާ ދައްކަމުން: ގާސިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއް އޮތް ނަމަ ޖީއެމްއާރު މިގައުމުގައި ނޯންނާނެ - ގާސިމް

ވިލާ ގްރޫޕާ ދެކޮޅަށް ފަތުރާ ދޮގު ވާހަކަތަކަށް ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

އެމްޑީޕީން ދަނީ ރާއްޖޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަމުން: ގާސިމް

ސައީދު އިސްތިއުފާއަކީ އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ޑިމޮކުރަސީ ނެތުން: ގާސިމް

މިހާރުން މިހާރަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭނެ: ގާސިމް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝާހިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި