އައިޑީބީން ހޮރައިޒަން އަށް ދޭ 20 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާތީ ގާސިމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާ ހުކުމާ ހަމައަށް

މި ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރުވީއިރު ދަރައި ބޯހިކެން ނެތް: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒަށް އައީޑީބީން ދޭން ނިންމާފައިވާ ލޯނަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ގާސިމް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެއްވެސް ގާނޫނެއް ނެތް އިރު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި ގޮތަށް: ގާސިމް

ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލެއްވުމަށް ގާސިމް އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފުލުހުން ހުށަހަޅައިފި

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ފުއާދު ގާސިމް އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން ގާސިމް އުޅުއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފުލުހުން ފޮނުވައިފި

ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިތުރު އިސްލާހެއް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް މީހަކަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާސިމް ރައީސް ނަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވައިފި

ގާސިމް ދައުލަތަށް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ފަނަރަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުންނާނެ: އެމްޑީޕީ

ޔާމީނާއި ގާސިމް އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި