ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ކުށެއް ކުރިނަމަ، އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރަން: ގާސިމް

ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ގާސިމް މާލެ ވަޑައިގެންފި

މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައި ގާސިމް އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ގާސިމް ލަންކާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގާސިމް ލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސެނާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގާސިމް ސްރީލަންކާގެ ރައީސާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ގާސިމް ލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގާސިމް ސަރުކާރަށް ޑިމާންޑްތަކެއް ކުރައްވައިފި

ފަހު ވަގުތު ގާސިމް މައިދާނުން ގެއްލިއްޖެ!؟

ގާސިމް މާދަމާރޭ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރާނެ ކަމަށް ގޮވި ޕިކަޕްގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި