މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތުގެ މައްސަލައެއް ނެތް: ގާސިމް

މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބަދުނާމު ފޮހެލައި ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގާސިމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ގާސިމް ކުރައްވައިފި

ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް އިންތިހާބުކުރައްވައިފި

ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ހޮވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ދެއްވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ދެއްވައިފި