ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ގާސިމް ހަމަޖައްސަވައިފި

ގާސިމް ޖޭއެސްސީ އަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ރިސޯޓްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރާ އަހަރުތަކަށް އެއްކޮށް ފައިސާ ނަގަމުންދާ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދާނީ ކޯޓުން: ގާސިމް

އެމްޑީޕީއަކަށް ދެން މަޖިލީހުގެ އިތުރު މެންބަރުންނެއް ނުހޯދޭނެ: ގާސިމް

ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށްޓަކައި ބާރުވެރި ފަރާތްތަކުން އަންގާ އެއްގުންތަކަށް ކިޔަމަނެއް ނުވާނަން: ގާސިމް

ޖޭއެސްސީ އަށް މަޖިލިހުން ގާސިމް ހޮވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ ގޮނޑިއަށް އަޅުގަނޑު ހޮވަން އިދިކޮޅު އަދި އަމިއްލަ މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވާނެކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: ގާސިމް

ޖޭއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލަނީ ތިން ބާރު މަސްހުނި ކުރުމުން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް: ގާސިމް

ވޯޓާ ދިމާކޮށް ޑީއާރުޕީގެ ދެ މެމްބަރަކު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލީ ޕީއޭ އާއި ގާސިމް ގުޅިގެން: ޑީއާރުޕީ

ޖަޕާނަށް އެހީވާން ގާސިމް އިބްރާހިމް 1800 ކޭސް، ދަޅު މަސް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި