ގާސިމް ދައުލަތަށް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ފަނަރަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުންނާނެ: އެމްޑީޕީ

ޔާމީނާއި ގާސިމް އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނީތީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން: ގާސިމް

ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުނީތީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ގާސިމް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ގާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ދެން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

ޔާމީނާއި، ގާސިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެއްވަން އުޅުއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް ބުނާ ސިޓީތަކެއް ލީކުވެއްޖެ

ގާސިމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްތިއުފާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ގާސިމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ޤާނޫނު އަސާސީގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ނުބަލައި، ހިތު ހުރިހައި ގޮތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނޫޅެވޭނެ: ގާސިމް

ކެބިނެޓުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ވަޒީރުން ސަރުކާރުގެ ކާރުކޮޅުތަކުގައި އޮފީސްތަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމަކީ ސީދާ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް: ގާސިމް