20 އަހަރުގެ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން މި އަހަރު އެކުލަވައިލާނަން: ރައީސް

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ގެއްލުންވާ ކަންކަން ނުބަލާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރަށް ޔާމީން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޑޯނިއަ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލިފަހުން, ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވަރު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އެމްއެންޑީއެފްގަ ނެތް, ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތު އޮތީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގައި!

ތެލަސީމިއާ ބައްޔަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އެއާ ކާގޯއާ ބެހޭ ގައުމީ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ

ތެލެސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް، ހުރިހާ ދިވެހިިން ޓެސްޓް ކުރާނެ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024: ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމަށް "ގައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ" ގާއިމުކޮށްފި

ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރި ކުރަން ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ތެލެސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ތެލެސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި