ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން އަމަލުކުރަމުންދާގޮތާމެދު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޝަރީފު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމުން ރައީސް ގުރައިދު އަށް

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޝަރީފު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމުން ރައީސް ގުރައިދު އަށް

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ބަދަލުތަކަށް ހަރުދަނާކަން ބޭނުންވެފައި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން: ދެ ކޭމްޕްގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ތިމަރަފުއްޓާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ބަލަން އެމެރިކާ ޝައުގުވެރިވޭ: އިލެކްޝަންސް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓަށް އަދާލަތުން ތާއީދުކޮށްފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޖާބިރު %70 އާއެކު ކާމިޔާބު ކުރާނެ – ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ