މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަލީ ރިޒާ ދޫކޮށްލި ކަމުގެ ލިޔުން ލިބެންދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމު ޕީޕީއެމުން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ސްޕްރީމު ކޯޓަށް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދިލް އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އާދިލް އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސިޔާމް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ދައުލަތުންދޭ އިނާޔަތް ލިބޭ އުމުރު 60 އަހަރަށް ދަށްކުރުމަށް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ގޮވާލައްވައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދޭން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާގު މުފީދު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި