އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެންބަރުން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކެމްޕޭނުގައި

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަފުސީލުތައް ހާމަ ކުރާނީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ނިމުމުން: ރިޔާޒް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓީމެއް އުނގޫފާރަށް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓީމެއް އުނގޫފާރަށް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމްއަށް ދިނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި

މަސްވެރިންގެ ސަބްސިޑީ ދާއިރާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހަރަދުކުރަން ބުރަވެވޭ: މިނިސްޓަރު

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހަޅައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ