ދާއިރާގެ ތާއީދު ނެތް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ދާއިރާގެ ތާއީދު ނެތް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ހަމީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު އުވާލަން ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގޮވާލައްވައިފި

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑީއާރުޕީން އިސްތިއުފާދީފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ އަމީން ކުރައްވައިފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މޫސާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މޫސަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވައިފި

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގެ މައްސަލާގައި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖޭޕީން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފި